ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Pure Taste Nederland is gevestigd aan de Korte Hofstraat 16, 7201 KH te ZUTPHEN.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pure Taste. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Pure Taste Nederland. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. Pure Taste Nederland verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

5. Alle aanbiedingen van Pure Taste zijn vrijblijvend. Pure Taste Nederland behoudt zich ten allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.

6. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u deze niet aangebroken producten binnen een uiterlijk termijn van 14 dagen retourneren aan Pure Taste Nederland en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug (“niet goed, geld terug”).
U dient wel zelf zorg te dragen voor het retourneren van het product, in nieuwe staat, in onbeschadigde originele verpakking indien van toepassing.

Voor het retour zenden gebruikt men het adres onder punt 1.
Zodra de goederen in nieuw staat retour zijn, wordt dit gecrediteerd of omgeruild.

LET OP: Voedsel en producten met een houdbaarheidsdatum kunnen niet worden geretourneerd.

VERZENDKOSTEN
7. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op website aangegeven.
Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en incl. btw. echter excl. bezorgkosten indien van toepassing.
Bestellingen boven de € 25,00 worden gratis verzonden. Bestellingen lager dan € 25,00 worden € 6,95 verzendkosten berekend. Deze zijn altijd zichtbaar in het winkelmandje. Dus geen verassingen.

8. Pure Taste Nederland verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.

9. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.

10. Zakelijke afnemers kunnen vooraf  met Pure Taste Nederland een betalingsmethode overeen komen.

11. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

12. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.

13.In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Pure Taste Nederland gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 3 % per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
Pure Taste Nederland zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

14.Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Pure Taste het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

15. Leveringen zijn mogelijk binnen de EU.

16. Bestellingen worden de goederen verzonden op de dag dat de betaling door Pure Taste Nederland ontvangen is.

17 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Pure Taste overschreden wordt, zal Pure Taste de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Pure Taste Nederland te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Pure Taste te melden.

18. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (21) werkdagen nadat Pure Taste het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

19. Pure Taste Nederland behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

20. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Pure Taste Nederland, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Pure Taste Nederland zijn voldaan.

21. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Pure Taste. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Pure Taste Nederland kunnen worden uitgesloten.

22. Pure Taste Nederland houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang [ wijnen ] te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

23. Pure Taste Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internet verbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

24. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

25. Pure Taste Nederland zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Pure Taste Nederland zal de afnemer hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.

PRIVACY
26. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

27. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van uitsluitend Pure Taste Nederland

28. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Pure Taste Nederland deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
op DE WEBSITE WORDEN GEEN BANK EN OF BETAALGEGEVENS BEWAARD

29. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Pure Taste Nederland website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Pure Taste Nederland. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Pure Taste Nederland, informatie te kopiëren en /of te bewerken.

30. Afnemers en bezoekers van de Pure Taste Nederland website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Pure Taste geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

31, Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pure Taste Nederland is het Nederlands recht van toepassing.

32. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Pure Taste Nederland, Korte Hofstraat 16, 7201 KH ZUTPHEN

33. Pure Taste Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55996434.

34. Het BTW nummer is NL129454746B02

 

Pin It on Pinterest

Share This
0
    0
    Jouw winkelmandje
    Jouw mandje is leegTerug naar de winkel